OLCAY KONYA

Antalya’da doğdu. ‹lk, orta ve lise tahsilini Antalya’da yaptı. Gazi Eğitim Fakültesi Resim
Bölümü mezunu. Öğretmenliğe Adana’nın Düziçi Öğretmen Okulu’nda başladı. Mersin
Tevfik Sırrı Gür Lisesi’nden sonra Ankara Kurtuluş Lisesi ve M.E. Bakanlığı’nda Şube
Müdürü olarak görev yapt›. Daha sonraki y›llarda ‹stanbul Haydarpaşa Lisesi ve Marmara
kolejlerinde çalıştı. Istanbul Ressamlar Derneği üyesi. 26 senelik öğretmenlik hayatı boyunca
bulunduğu vilayetlerde gerek kişisel gerekse karma sergilere katıldı. Özel çalışmalarının
yan›nda sanatç› ve öğretmenlik yönü herzaman galip gelmiştir. Bu nedenle öğrencilerinin
çal›şmalar›n› da şehir galerilerinde büyük sergiler halinde düzenledi ve M.E. Bakanl›ğ›’ndan
çeşitli takdirnameler aldı. Haydarpaşa Lisesi’nden emekli olduktan sonra hasretle, sevdalısı
olduğu memleketine, Antalya’ya döndü. Resim çal›şmalarına burada devam etmekte.
Halen Antalya Kent Konseyi Kültür Sanat Bölümü ve Güsad üyesidir.


e-posta: